Startsida / Home  

 

Kullhagas Kennel AB GDPR information till kunder 2018

Dataskyddsförordningen GDPR är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. När den börjar gälla den 25 maj 2018 ersätter den i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren. Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU- oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.
Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU. För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU med GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.

Information till kunder
Som kund till Kullhagas Kennel AB behandlas dina personuppgifter på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Kullhagas Kennel AB, org nr 556730-2970
Djurhallavägen 3, 564 36 BANKERYD
För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter vänligen kontakta kullhagas@telia.com

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Som kund till Kullhagas Kennel AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet så att Kullhagas Kennel AB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att Kullhagas Kennel AB ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning/önskad information av en valp/valpar eller tillbehör som kunden gör hos Kullhagas Kennel AB. Marknadsföringen skickas till dig som kund ex på mail eller sms eller på annat sätt grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Kullhagas Kennel AB.
All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta kullhagas@telia.com

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag. Uppgifter kan också lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Kullhagas Kennel AB, såsom ex försäkringstjänster, foderföretag, Svenska Kennelklubben, Jordbruksverket på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte och i de åtagande jag som uppfödare har mot Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket.

Överföringar till tredje land
Kullhagas Kennel AB kommer inte att överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES.

Lagring och gallring
Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad
När Kullhagas Kennel AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
- Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
- Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
- Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta kullhagas@telia.com

Säkerhet
Kullhagas Kennel AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.


Upprättat: 2018-04-23